Beleids plan

Beleidsplan Stichting Art Brut Kik.

Inleiding:
De stichting is opgericht in 2020 en ondervond zoals zoveel anderen erg veel hinder van de corona periode. Dat was mede oorzaak van een snelle bestuurswissel en tevens van een stilstand tot ongeveer april 2021. Dankzij de nieuwe bestuurders en de vele vrijwilligers zag de stichting kans om haar doelstellingen in eerste instantie alsnog te verwezenlijken. Een drukke periode vanaf mei 2021 schept hoop voor de toekomst.

Jan Wegdam Voorzitter/secretaris.

Gegevens:
Stichting Art Brut Kik
Wijntjeskamp1
7576 EJ Oldenzaal
KVK nummer: 80350151
RSIN nummer: 861641395
Bankrekening: NL79RABO0366772996

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter/secretaris. Jan Wegdam
Penningmeester: Hans Gagorsky
Bestuurslid: vacature

Visie:
De stichting heeft als visie dat ieder mens gelijkwaardig is.

Missie:
De stichting heeft als missie Art Brut kunstenaars een podium te geven in de Art Brut Kik galerie in Ootmarsum. Een prominente en permanente plek voor al deze kwetsbare kunstenaars moet haalbaar zijn.

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de stichting:

Zoals genoemd het in stand houden van een volwaardige galerie met Art Brut kunst. De werkzaamheden die daartoe moeten worden verricht zijn vooral het presenteren, inkopen en verkopen van kunst gemaakt door kunstenaars met een beperking op het geestelijk vlak. Daartoe behoren o.a. kunstenaars met een verstandelijke beperking, psychische problemen, autisme, niet aangeboren hersenletsel (NAH) e.a.
De werkzaamheden worden ten volle uitgeoefend door vrijwilligers en indien mogelijk ook mensen met beperkingen. De vrijwilligers worden aangestuurd door een galeriehouder, tevens vrijwilliger. Deze zorgt voor de presentatie, de in- en verkoop van kunst, de bezetting van de galerie tijdens openingsuren door vrijwilligers. Tevens draagt de galeriehouder zorg voor exposities, het uitnodigen van kunstenaars uit de doelgroep en het meedoen aan acties in Ootmarsum. Vrijwilligers ondersteunen de galeriehouder. Deze kunnen hooguit in overleg met het bestuur een vergoeding voor gemaakte kosten ontvangen.

Inkomsten:
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de inkomsten, die grotenndeels uit sponsoring, donaties en schenkingen voortkomt. Tevens zal de netto winst gemaakt door verkoop van kunst in zijn geheel terugvloeien naar het bestuur van de stichting. Deze zal de inkomsten op de eerste plaats gebruiken om de galerie Art Brut Kik aan de Oostwal 12 in Ootmarsum in stand te houden. Het bestuur is vooral bezig met fondsen verwerving, aansturing van de galeriehouder en/of vrijwilligers, representatie en afwikkeling van alle financiën. Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor haar werkzaamheden. Wel kunnen bestuursleden een onkostenvergoeding ontvangen voor de gemaakte kosten.
Aangezien het jaar 2021 begon met sluiting van de galerie t.g.v. Covid 19 is het op dit moment niet mogelijk een juiste inschatting van de inkomsten middels verkoop te maken. Wel heeft het bestuur voldoende garanties ontvangen om de kosten voor 2021 en 2022 grotendeels te kunnen dekken. Indien de galerie winstgevend zou worden dan gaat de winst naar een goed doel t.g.v. de doelgroep.

Opgemaakt te Oldenzaal, oktober 2021.